Szabályzat Newsletter

 


I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Ez a dokumentum (a továbbiakban: "Szabályzat" meghatározza az MODIVO S.A. (székhelye: Zielona Góra ul. Nowy Kisielin – Nowa 9, 66-002 Zielona Góra [amely egyben kézbesítési címként is szolgál], a Zielona Góra Körzeti Bíróság által vezetett Cégnyilvántartásban vezetett nyilvántartási szám: KRS 0000541722, NIP 929-13-53-356, REGON 970569861; törzstőke: 2 008 001 PLN, teljes egészében befizetve; e-mail-cím: info@ecipo.hu; telefonszáma: +36 1 900 9777; szabványos összeköttetés szerinti fizetés az érintett üzemeltetők árlistája szerint) (a továbbiakban: „Szolgáltató”). „hírlevél” szolgáltatásának részletes szabályait
2. A Hírlevél-szolgáltatást természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban: „Igénybevevő”) veheti igénybe. Amennyiben az Ügyfél korlátozott jogképességű természetes személy, beleegyezik abba, hogy törvényes képviselőjétől beszerzi a szükséges hozzájárulást ahhoz, hogy szerződést köthessen a Hírlevél-szolgáltatás nyújtására (a továbbiakban: „Megállapodás”) és ezt a hozzájárulást, kérésre a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja. A Hírlevél-szolgáltatás nyújtására létrejött Megállapodás a mindennapi életben tömegesen előforduló, csekély jelentőségű szerződésnek minősül. A Szolgáltató a Hírlevelet ingyenesen bocsátja a Hírlevél-szolgáltatásra feliratkozók rendelkezésére.
3. A Hírlevél-szolgáltatás (beleértve a Megállapodás megkötését) használata megköveteli, hogy az Ügyfél által használt végső eszköz és informatikai rendszer a következő minimális műszaki követelményekkel rendelkezzen: (1) egy internet-hozzáféréssel rendelkező számítógép, laptop vagy más multimédiás eszköz és mobiltelefon azoknak, akik mobiltelefonon kapják meg a Hírlevelet; (2) az elektronikus levelezéshez való hozzáférés; (3) internetböngésző: legalább Mozilla Firefox 17.0 verzió, vagy legalább Internet Explorer 10.0 verzió, legalább Opera 12.0 verzió, legalább Google Chrome 23.0 verzió vagy legalább Safari 5.0 verzió; (4) javasolt minimális felbontás: 1024 × 768; (5) cookie-k és Javascript-támogatás engedélyezése a webböngészőben; (6) érvényes/aktív e-mail-cím; (7) billentyűzet vagy más mutatóeszköz, amely lehetővé teszi az elektronikus formanyomtatványok megfelelő kitöltését.
II. A HÍRLEVÉL-SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI
1. A Megállapodás megkötését követően az Ügyfél kérésére nyújtott Hírlevél-szolgáltatás magában foglalja:
a) az olyan Ügyfelek, akik a Szolgáltatónak megadták az e-mail-címüket, elektronikus úton, , a Szolgáltató és partnerei (amely partnerek listája az on-line szolgáltatás felületén elérhető) termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó kereskedelmi információt kapnak, beleértve különösen az aktuális ajánlatokkal, promóciókkal, kedvezményekkel és marketingkampányokkal kapcsolatos információt;
b) az olyan Ügyfelek, akik a Szolgáltatónak megadták a telefonszámukat, telefonos úton, beleértve az automatikus hívórendszert is, a Szolgáltató és partnerei (amely partnerek listája az online szolgáltatás felületén elérhető) termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó kereskedelmi információt kapnak, beleértve különösen az aktuális ajánlatokkal, promóciókkal, kedvezményekkel és marketingkampányokkal kapcsolatos információt.

2. Az Ügyfél a Hírlevél-szolgáltatást a következő lépések végrehajtását követően tudja igénybe venni:
a) a Weboldal megfelelő mezőjében megadja legalább az e-mail-címét/telefonszámát, vagy bejelöli a megfelelő jelölőnégyzetet annak érdekében, hogy a megfelelő csatornán keresztül kereskedelmi információkat kapjon;
elfogadja e Szabályzat rendelkezéseit a Szolgáltató által az Ügyfél e-mail-címére küldött aktiválási linkre kattintva (a Hírlevél-szolgáltatás megkezdésének kezdő időpontja). A link a Szolgáltató által történő elküldéstől számított 7 napig aktív. Amennyiben ezen időszakon belül nem fogadják el az Hírlevél Szabályzatot, a Hírlevél-szolgáltatásra történő regisztrációs folyamatot újra el kell végezni.
b) A Szolgáltató a Szabályzat rendelkezéseinek elfogadtatásához más módszereket is biztosíthat.

c) Amennyiben az Ügyfél az aktiváló link elküldését követő 5 napon belül nem fogadja el az Általános Szerződési Feltételeket a II.2. b) pontnak megfelelően, az Ügyfélnek emlékeztetőt küldhetünk annak elfogadására.
3. A Hírlevél-szolgáltatás határozatlan időre szól.
4. Az Ügyfél köteles különösen:
a) minden, a Hírlevél-szolgáltatás nyújtása érdekében szükséges személyes adatot átad a Szolgáltatónak, aki feldolgozza azokat
b) haladéktalanul frissíteni a Szolgáltatónak a Megállapodás megkötésével kapcsolatban átadott adatait;
c) a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat az alkalmazandó jog rendelkezéseivel összhangban, harmadik felek jogainak megsértése nélkül, a webáruház használati szabályzata rendelkezéseinek és az e tekintetben irányadó társadalmi magatartási normák és elvek betartásával – különösen pedig a jogellenes tartalmak közzétételétől tartózkodva – igénybe venni.
III. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME
1. Az Ügyfél személyes adatait a Szolgáltató személyes adatkezelőként dolgozza fel a Hírlevél-szolgáltatás nyújtása érdekében.
2. A Szolgáltató, annak érdekében, hogy biztosítsa az összes Ügyfél számára reklámok, ajánlatok vagy akciók (kedvezmények) bemutatását, az adott Szolgáltatás Ügyfelének érdekeihez igazodva, megismerheti annak preferenciáit, például elemezheti, hogy milyen gyakran látogatja a Weboldalt, és hogy milyen termékeket vásárol, vagy foglal-e terméket a Weboldalon.
3. A Személyes Adatok megadása önkéntesen történik az Ügyfél által, azonban szükséges a Hírlevél-szolgáltatás igénybevételéhez, figyelembevéve az alábbi (4) bekezdést is.
4. A Szolgáltató lehetővé teszi az Ügyfél számára, hogy a Hírlevél-szolgáltatást névtelenül vegye igénybe, amennyiben az Ügyfél által megadott e-mail cím nem teszi lehetővé az Ügyfél azonosítását, és az Ügyfél egyéb személyes adatot nem adott meg a Szolgáltatónak.
5. A Szolgáltatás Igénybevevőjének joga van a hozzáférésre a személyes adataihoz – beleértve a másolat kiadására irányuló kérelmet is –, továbbá kérheti az adatai helyesbítését, az adatok törlését vagy kezelésének korlátozását, lemondhatja a Hírlevelet, átadhatja személyes adatait, például egy másik adatkezelőnek, és az adatkezeléssel szemben panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, postacím: 1363 Budapest, Pf.:9, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefon: +36 30 683-5969, fax: +36 (1) 391-1410, honlap: www.naih.hu).
6. Az adatvédelemmel kapcsolatos további információkat a Szolgáltatáson belül elérhető "Adatvédelmi szabályzat" fül tartalmazza.
5. A személyes adatok védelmével kapcsolatos további információkat a Honlapon elérhető „Adatvédelmi irányelvek” oldal tartalmazza
IV. A SZOLGÁLTATÓ SZELLEMI TULAJDONJA
A Szolgáltató vagy a Szolgáltató partnerei által rendelkezésre bocsátott összes tartalom –a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései alapján – a Szolgáltató, vagy az más olyan személy tulajdonát képezi, akivel a Szolgáltató erre vonatkozóan megfelelő megállapodást kötött. A címzett a fent említett tartalmat ingyenesen kizárólag személyes használatra és kizárólag a Hírlevél-szolgáltatás céljaira használhatja fel az egész világon. A fenti tartalom bármilyen más módon történő felhasználása kizárólag a szerzői jogi oltalom jogosultjának kifejezett, előzetes, írásbeli beleegyezés alapján engedélyezhető. Az írásbeliség követelményének megsértésével adott engedély semmis.
V. PANASZELJÁRÁS
1. Az Ügyfél panasszal élhet a Hírlevél-szolgáltatással kapcsolatos kifogásai miatt.
2. A Szolgáltató a panaszra azonnal, legkésőbb a benyújtás napjától számított 5 munkanapon belül válaszol.
3. A Hírlevél-szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos panaszok írásban is benyújthatók például az alábbi címre: ul. Nowy Kisielin – Nowa 9, 66-002 Zielona Góra.
4. A panasz feldolgozásának felgyorsítása érdekében kérjük, adja meg a panaszos fél nevét és elérhetőségét, valamint jelölje meg a panasz indokait.
5. Sem a Szolgáltató, sem az alkalmazottjai, törvényes képviselői és meghatalmazottjai nem felelnek a fogyasztónak nem minősülő Igénybevevőnek, az ő alvállalkozóinak, alkalmazottjainak, törvényes képviselőinek és/vagy megbízottjainak bármilyen kárért, beleértve az elmaradt hasznot is, kivéve ha a kárt szándékosan okozták. A Szolgáltató, annak alkalmazottjai, törvényes képviselői és/vagy meghatalmazottjai a fogyasztónak nem minősülő Ügyféllel szemben fennálló felelősségének felső határa, a követelés jogi alapjától függetlenül – követelésenként, valamint együttesen az összes követelés tekintetében – 250 EUR-ig terjed.
VI. A MEGÁLLAPODÁS MEGSZÜNTETÉSE ÉS A SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA
1. Az Ügyfél bármikor és bármely okból felmondhatja a Hírlevelet (lemondás a szolgáltatásról) oly módon, hogy rákattint a Hírlevél-szolgáltatás részeként az Ügyfélnek küldött e-mailek deaktiválási (leiratkozási) linkjére, vagy a Weboldalon a megfelelő gombra, valamint a Hírlevél-szolgáltatásra való regisztrációkor megadott telefonszámra küldött üzenetben szereplő linkre kattintva. Amennyiben a Felhasználó SMS-ben hozzájárult a Hírlevél szolgáltatáshoz, úgy a Szolgáltatásról való leiratkozás céljából a Felhasználó maga vonhatja vissza a hozzájárulást az Ügyfélszolgálaton keresztül.
2. Szolgáltató egy hónapos felmondási idővel bármikor felmondhatja a Megállapodást, az alábbi lényeges körülmények fennállása estén (taxatív felsorolás):
a) a Szolgáltató által nyújtott elektronikus szolgáltatásokat szabályozó jogszabályok olyan megváltozása, amely érinti a Megállapodásban meghatározott kölcsönös jogokat és kötelezettségeket, vagy bírósági ítéletek, határozatok, vagy az adott területtel foglalkozó testületek, illetve szervek által kibocsátott ajánlások eredményeképpen a fenti rendelkezések értelmezésének megváltoztatása; vagy
b) a szolgáltatásnyújtás módjának kizárólag technikai vagy technológiai okokból történő megváltozása (különösen a jelen Szabályzatban megjelölt műszaki követelmények frissítése);
c) a Szabályzat hatálya alá tartozó szolgáltatások nyújtásának vagy hatályának megváltoztatása, oly módon, hogy a Szolgáltató új szolgáltatásokat vezet be, illetve megváltoztatja vagy visszavonja a Szabályzat hatálya alá tartozó meglévő funkciókat vagy szolgáltatásokat.
3. A Szolgáltató fenti (2) bekezdésben meghatározott nyilatkozata az Ügyfél által a Hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail-címre vagy telefonszámra küldendő.
4. A Szolgáltató hétnapos felmondási idővel felmondhatja a Megállapodást, vagy megtagadhatja a Hírlevél-szolgáltatás további igénybevételét, valamint fontos okokból korlátozhatja a hozzáférést a fenti IV. pontban említett tartalom egy részéhez vagy egészéhez, többek között abban az esetben, ha az Ügyfél súlyosan megsérti a jelen Szabályzatot, azaz olyan esetekben, amikor a Szolgáltatást Igénybevevő (taxatív felsorolás) megsérti a webáruház használati szabályzatának II.6. c) és d) alpontjait.
5. A Szabályzat a polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelő szerződést keletkeztet.
6. A Szolgáltató az alábbi jelentős körülmények bármelyikének bekövetkezése esetén jogosult a jelen Szabályzatot megváltoztatni (taxatív felsorolás):
a) a Szolgáltató elektronikus szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozóan a Megállapodásban meghatározott kölcsönös jogokat és kötelezettségeket érintő jogszabályi rendelkezések megváltozása vagy ezen rendelkezések értelmezésének megváltozása a bírósági határozatok, egyéb határozatok, bírósági ajánlások vagy az adott területet érintően hatáskörrel rendelkező szervezetek, testületek ajánlásainak eredményeképpen.
b) a szolgáltatásnyújtás módjának kizárólag technikai vagy technikai okokból történő megváltozása (különösen a jelen Szabályzatban megjelölt műszaki követelmények frissítése);
c) a Szabályzat hatálya alá tartozó szolgáltatások nyújtásának vagy hatályának megváltoztatása, oly módon, hogy a Szolgáltató új szolgáltatásokat vezet be, illetve megváltoztatja vagy visszavonja a Szabályzat hatálya alá tartozó meglévő funkciókat vagy szolgáltatásokat.
7. A Szabályzat jelentős módosítása esetén a Szolgáltató a Szabályzatok egységes szövegét a Honlapon közzéteszi, és elküldi a Szolgáltatás Igénybevevője által a Hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail-címre vagy telefonszámra
8. A Szabályzat módosítása a változtatással kapcsolatos információk elküldésétől számított 14 nap elteltével lép hatályba. A Szolgáltatás Igénybevevőjének joga van a Szabályzat módosításáról való értesítést követő 14 napon belül felmondani a Szerződést.
VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. Ez a Szabályzat, ami az alábbi címen https://www.ecipo.hu/b/szabalyzat_newsletter is megtalálható 2023.09.22-től hatályos.
2. A szerződés magyar nyelven jött létre.
3. A Szolgáltató a szerződéssel kapcsolatos értesítéseket vagy szöveges üzenet a Szolgáltatás Igénybevevője által a Hírlevélre elektronikusan történő feliratkozás során megadott e-mail-címre vagy telefonszámra küldi el.
4. A Megállapodásra alkalmazandó jog a Magyar Köztársaság joga, valamint a Magyar Köztársaság bíróságai, közös bíróságai, hacsak a jogszabály kötelező rendelkezései másként nem rendelkeznek.

A korábbi szabályzatok az alább érhetők el:

 

2023.09.21-ig érvényes
2022.01.20-ig érvényes